Kits
Starter-Kit
Art. Nr.
Kits
Inhalt
465
588
342
359
366
SPA
Kit Aufbau-Pool
N°1 – 5-20 m3
N°2 – 25-40 m3
N°3 – 45-60 m3
PoolSan® cs 250ml + 1x Regenerator 400g + 25 Bändchen Cu / pH / O2 / Alc
PoolSan® cs 250ml + 1x Regenerator 400g + 25 Bändchen Cu / pH / O2 / Alc
PoolSan® cs 250ml + 1x Regenerator 400g + 25 Bändchen Cu / pH / O2 / Alc
PoolSan® cs 500ml + 2x Regenerator 400g + 25 Bändchen Cu / pH / O2 / Alc
PoolSan® cs 1 Liter + 3x Regenerator 400g + 25 Bändchen Cu / pH / O2 / Alc